Allmänna villkor

Hitta ditt fokus

Skarpt Läge AB 
Organisationsnummer: 559128-3881
Telefonnummer: 070-571 15 80
Epost: info@skarptlage.se
Okegatan 4D, 392 45 Kalmar

1. Privatpolicy
Vid beställning hos oss samlas personuppgifter in för att beställningen ska kunna genomföras.

I samband med registrering och/eller köp av produkt/tjänst godkänns att Skarpt Läge AB lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund. Denna hantering/lagring sker på rättslig grund GDPR Artikel 6.1 b om avtal. 

Medlem har enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att ta del av den information som vi har registrerat om denne (GDPR Artikel 15). Uppgifterna skickas brev. Om personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (GDPR Artikel 16 och 17) såvida ingen rättslig grund hindrar detta. En sådan begäran görs till klagomalsansvarig@skarptlage.se.Vid avtals slut med kund lagras kontaktuppgifter i två veckor. Vid beställning av produkt eller tjänst via hemsidan lagras alla de angivna uppgifterna i 6 månader.  Cookies lagras i 14 månader efter att kund senast använt hemsidan. Dataskyddsombud för Skarpt Läge är Mikael Lönnberg.

Kunden har rätt att begära de uppgifter som vi har om denne. Begärda uppgifter skickas endast som brev till folkbokföringsadress/företagsadress. Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om kunden anser att Skarpt Läge AB behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77.

Skarpt Läge AB säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som har ställts enligt GDPR.

Skarpt Läge AB, Gustaf Wickmans väg 5 12559 Älvsjö, 070-571 15 80 info@skarptlage.se

2. Vilka uppgifter vi samlar in 

Cookie-filer

Om du går in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi skapar även cookies när du använder hemsidan. Detta hanteras genom Google Analytics i syfte att arbeta med kundkännedom och möjliggöra förbättringar av tjänsten. Dessa lagras i 14 månader. Villkor för Google Analytics datahantering hittar du här. 

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

3. Allmänt
Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Skarpt Läge AB och Kund avseende tillgång till kundportal. Skarpt Läge AB tillhandahåller generell information om tjänsterna via http://www.skarptläge.se. Skarpt Läge AB:s meddelande till Kund sker via e-post och/eller brev. Vid e-postkontakt använder Skarpt Läge AB adressen ”info@skarptlage.se”.

4. Avtalsperiod och uppsägning
Avtal skall anses ha träffats i och med att Kund registrerat sig med sin aktiveringskod och/eller betalt första fakturan från Skarpt Läge AB, varvid tjänsten och avtalet börjar löpa. Tjänsten gäller från och med datum då registrering av kund godkänts och till och med avtalat slutdatum, vilken skall vara tolv (12) månader efter ingått avtal om annat ej överenskommits i samband med Kunds beställning. 

Vid beställning/köp av ett “paket” via hemsidan anses avtal ha träffats så snart betalningen är genomförd. I enlighet med Distansförsäljningslagen har kunden 14 dagars ångerrätt om ingenting annat har framkommit. Vid beställning av ett sådant paket anses tjänsten ha påbörjats och fullgjorts i samband med att avtalet träffas och därav godkänner kunden att denne inte har rätt till någon ångerrätt för dessa paket. 

5. Konto
Medlems konto är personligt och får aldrig överlåtas till annan person. Ljudspåren som tillgängliggörs genom Skarpt Läge AB får ej på något sätt spridas utan Skarpt Läge AB:s skriftliga godkännande. Kontot är aktivt under tiden för avtalets giltighet och raderas därefter.

6. Begränsning av Parternas ansvar
Parternas ansvar för skada är begränsat till 10 000 SEK per sexmånadersperiod räknat från den dag avtalet trädde i kraft med undantag för skadeståndskrav från Skarpt Läge AB  rörande kunds spridning av ljudspåren under punkt 5. Skarpt Läge AB ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Skarpt Läge AB:s kontroll eller som Skarpt Läge AB inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bland annat men inte uteslutande anses; olyckshändelser eller fel i annan operatörs nät.

7. Avstängning av abonnemang
Skarpt Läge AB äger rätt att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av Kunds erlagda avgifter om det visar sig att Kund utnyttjat abonnemanget på ett otillbörligt sätt.

8. Ändring av abonnemangsform
Skarpt Läge AB äger rätt att uppgradera en abonnemangsform till en annan som Kund önskar efter överenskommelse. I sådant fall anses ett nytt avtal ingått mellan Skarpt Läge AB och Kund som ersätter det tidigare avtalet.

9. Klagomålshantering

Om du anser att Skarpt Läge AB har misskött sina skyldigheter enligt GDPR har du rätt att klaga till Datainspektionen. Vill du begära ut, rätta till eller radera dina uppgifter, samt om du har andra typer av klagomål du vill rikta till Skarpt Läge AB, vänder du dig till klagomalsansvarig@skarptlage.se. Klagomålsansvarig för Skarpt Läge AB är Mikael Lönnberg.

10. Tvist
Tvister i anledning av detta avtal som icke kan göras upp i godo skall avgöras enligt Svensk lag i Stockholms tingsrätt.